top of page
Ochrona Danych Osobowych
R O D O

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, iż:

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Dom Kultury Rakowiec jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie

Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Pruszkowska 4D, 02-118 Warszawa

 2. e-mail:   biurozarzadu@wsmrakowiec.pl

 3. telefonicznie: 22 822 72 15

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z Inspektorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Pruszkowska 4D, 02-118 Warszawa

 2. e-mail:   IODO@wsmrakowiec.pl

 3. telefonicznie: 22 822 72 15 w 104

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail),

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody,

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO

 1. podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

 2. podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy
  z Administratorem,

 3. podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
  z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności.

Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

 1. wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów  lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie przed lub w związku z zawarciem umowy,

 2. weryfikacji tożsamości, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 1. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 3. raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółdzielni,

 4. spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

 1. ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku. 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny na terenie Spółdzielni),

 2. zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

 3. Statutu Spółdzielni,

 

Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż 20 lat od dnia likwidacji Spółdzielni w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. kancelariom prawnym, dostawcom  oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię w w celu zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania WSM „Rakowiec” oraz Domu Kultury "Rakowiec",  oraz  w sytuacjach, gdy będą tego wymagały szczególne przepisy prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody każdy ma prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193.

 

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Dodatkowo informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej  www.wsmrakowiec.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych          (RODO)

1. Informacje ogólne.

1.    Operatorem strony www.dkrakowiec.pl  jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec" z siedzibą w Warszawie, ul. Pruszkowska 4d.

2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje - funkcja nieaktywna.

2.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

3.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego WIX. com  (https://pl.wix.com/about/privacy )

2. Informacje w formularzach (funkcja nieaktywna - operator strony www.dkrakowiec.pl nie uaktywnił żadnych formularzy)

jeśli operator uaktywni tę funkcję to:

1.    Serwis będzie zbierać informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.    Dane w formularzu  nie będą udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

5.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.    Serwis korzysta z plików cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1.    czas nadejścia zapytania,

2.    czas wysłania odpowiedzi,

3.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6.    informacje o przeglądarce użytkownika,

7.    Informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1.    Internet Explorer

2.    Chrome

3.    Safari

4.    Firefox

5.    Opera

6.    Android

7.    Safari (iOS)

8.    Windows Phone

9.    Blackberry

bottom of page